Course Image F&B Training số 3 - Chăm sóc khách hàng

Khóa đào tạo bộ phận Nhà hàng và Quầy uống số 3 sẽ giúp cho học viên nắm được những công việc chăm sóc khách hàng phải được thực hiện theo đúng tiêu chuẩn để bảo đảm việc phục vụ khách hàng tốt nhất