Course Image F&B Training số 4 - Tiếp nhận yêu cầu

Khóa đào tạo bộ phận Nhà hàng và Quầy uống số 4 sẽ giúp cho học viên nắm được những công việc Nhận và chuyển yêu cầu gọi món; Điều chỉnh bộ đồ ăn; Nhận yêu cầu phục vụ tại phòng phải được thực hiện theo đúng tiêu chuẩn để bảo đảm việc phục vụ khách hàng tốt nhất