Course Image F&B Training số 5 - Phục vụ bữa ăn

Khóa đào tạo bộ phận Nhà hàng và Quầy uống số 5 sẽ giúp cho học viên nắm được những công việc Phục vụ từng loại món ăn và từng kiểu ăn; Kết hợp phục vụ bằng thìa dĩa và phục vụ theo đĩa; Phục vụ tại phòng phải được thực hiện theo đúng tiêu chuẩn để bảo đảm việc phục vụ khách hàng tốt nhất