Course Image F&B Training số 7 - Phục vụ bàn nói chung

Khóa đào tạo bộ phận Nhà hàng và Quầy uống số 7 sẽ giúp cho học viên nắm được những kiến thức phục vụ bàn nói chung phải được thực hiện theo đúng tiêu chuẩn để bảo đảm việc phục vụ khách hàng tốt nhất