Course Image F&B Training số 8 - Xử lý thanh toán

Khóa đào tạo bộ phận Nhà hàng và Quầy uống số 8 sẽ giúp cho học viên nắm được những kiến thức và kỹ năng phải được thực hiện theo đúng tiêu chuẩn để bảo đảm việc phục vụ khách hàng tốt nhất