Course Image F&B Training số 9 - Các công việc trong quầy đồ uống

Khóa đào tạo bộ phận Nhà hàng và Quầy uống số 9 sẽ giúp cho học viên nắm được những công việc trong quầy đồ uống phải được thực hiện theo đúng tiêu chuẩn để bảo đảm việc phục vụ khách hàng tốt nhất