Course Image Train the Trainer

Khóa học cung cấp cho học viên kiến thức tổng quan và chuyên sâu về công việc và công cụ sử dụng trong đào tạo; giúp học viên nắm cấu trúc và biết cách chuẩn bị giáo án, triển khai thuần thục bài giảng lý thuyết/ thực hành theo đúng cấu trúc.