Course Image Kỹ Năng Quản Lý Chuyên Nghiệp Nhà Hàng - Khách Sạn

Khóa học mang đến kiến thức chuyên sâu cho cấp bậc giám sát nhà hàng - khách sạn nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng trong việc giám sát, dẫn dắt và thúc đẩy năng lực của nhân viên.