Course Image Đạo tạo Nghiệp vụ Nhà hàng START

Khóa học START mang đến cho người học những kỹ năng, kiến thức và thái độ cần thiết để thực hiện các nghiệp vụ cơ bản của dịch vụ nhà hàng. Các kiến thức kinh điển cùng với các xu thế hiện đại của nghiệp vụ nhà hàng sẽ được cung cấp cho người học với thời lượng phù hợp, tối ưu giữa lý thuyết và thực hành.